Studievejledningen på Aalborghus Gymnasium Tilbage til start

Forsiden
Officielt
Skolens profil
Ny elev
Studieplaner
Undervisnings-
 beskrivelser

Folk på skolen
Studievejledning
  Studievalg
  Brobygning
  Psykologisk rådgivning
Det sker
Kalender
Fagene
Biblioteket
Kantinen
Log på FirstClass

 

Adresse:
Sohngaards-
  holmsvej 60
9000 Aalborg

Telefonnr.:
9631 6600

EAN nr.:
5798000558762

SE nr.:
29553343

Studievejledningen på Aalborghus Gymnasium

Studievejledernes træffetider: Klik her.

Studievejledernes lokale telefonnumre

96 31 66 15 - gymnasievejleder Kirsten Nielsen
96 31 66 15 - gymnasievejleder Thyge Kjær
96 31 66 16 - gymnasievejleder Marianne Gaunø
96 31 66 17 - HF- og gymnasievejleder Helle Poulsen

25 65 46 00 - studievalg-vejleder Martin Rovs Hansen (fra vejledningscenteret Studievalg Nordjylland)

Herunder finder du en række nyttige links, som både handler om, hvordan man kommer i gymnasiet eller på HF, om det at gå i gymnasiet og på HF, om de videregående uddannelser, om værnepligt og om udenlandsophold.

Indhold:

 1. Studievejledning - hvad er det?
 2. Årsplan for studievejlederne (gymnasiet og HF).
 3. Klik her, hvis du går i folkeskolen eller på efterskole.
 4. Brobygning.
 5. Klik her hvis du ikke går i skole længere.
 6. Optagelse på gymnasium og HF.
 7. Klik her angående ansøgningsskema til gymnasiet eller HF.
 8. Klik her, hvis du går i gymnasiet eller på HF.
 9. SU - for gymnasie- og HF-elever.
 10. Print SU-skema ud her (kun gymnasiet og HF)
 11. Klik her for at læse om buskort og togkort.
 12. Hvordan tæller eksamenskarakterer i samme fag, men på forskellige niveauer?
 13. Kollegier.
 14. Boligsikring.
 15. Videregående uddannelser
 16. Vigtige datoer.
 17. Uddannelse og job - skriv og spørg!
 18. Jobsøgning.
 19. Ungdomsrådgivning.
 20. Udenlandsophold , au pair , højskole og lignende.
 21. Værnepligt.

Studievejledning - hvad er det?

I store træk kan studievejledningen opfattes som en videreførelse af folkeskolens klasselærer- og skolevejlederordninger.
Hver enkelt klasse i gymnasiet og på HF har tilknyttet en bestemt studievejleder, som følger klassen i hele skoleforløbet, og som har til opgave at hjælpe eleverne både kollektivt og individuelt.

Studievejlederne har følgende opgaver:

..at stå til rådighed for elever med personlig rådgivning om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige problemer.
..at medvirke ved henvisning af handicappede elever til specialundervisning og ved etablering af sygeundervisning ved langvarig sygdom.
..at informere om rettigheder og pligter i forbindelse med skolegangen.
..at undervise i grundlæggende studieteknik, herunder notatteknik, indlæringsmetoder og rationelle arbejdsvaner.
..at orientere om regler og muligheder for at opnå statens uddannelsesstøtte og kollegieværelser.
..at orientere om valg af valgfag og tilvalgsfag.
..at undervise i uddannelses- og erhvervsorientering, herunder orientere om forhold på arbejdsmarkedet (f.eks. beskæftigelsesforhold, jobsøgning og fremtidsmuligheder) og i uddannelsessystemet (f. eks. adgangskrav og suppleringsmuligheder).
..at rådgive elever, der afbryder deres uddannelsesforløb i utide.

Desuden medvirker HF-studievejledeme ved optagelsen af HF-eleverne.

Studievejledningen gives dels som kollektive timer, i hvilke hele klassen deltager, og dels i form af individuelle samtaler. Lejlighedsvis afholdes også større arrangementer på tværs af klasser og hold, f.eks. et møde med repræsentanter for forskellige videregående uddannelsesinstitutioner.

Årsplan for studievejledningen på Aalborghus Gymnasium

Gymnasiet
HF

Årsplan for studievejledningen i gymnasiet

De kollektive timer på klassen vil forløbe efter følgende plan:

Årsplan for studievejledningen på HF

1.g

Uge 33-37 Introduktion, studiestil, lektielæsning, læsestrategier, indlæring, planlægning, notatteknik, rettigheder og pligter.
22/8 Kort præsentationsrunde til Studievalg Nordjylland
Uge 38-39 Individuelle samtaler på studievejlederkontoret
27/10 Studievalg Nordjylland: studievalg, UG, adgangskrav
Uge 44 Evaluering af studieteknik. Taksonomi, karakterer, årsprøver og eksamen
Uge 45 Valgfagsorientering. Udlevering af valgfagsskema
9/11 Valgfagsaften
22/11 Frist for valg af studieretning + foreløbigt valg af valgfag
januar Evt. orientering om valgfag
1/2 Frist for valg af valgfag til 2.g
Uge 17 Eksamensforberedelse/eksamenssituationen

2.g

Sept. Orientering om planen for studievejledning i 2.g, eksamenserfaring, regler og eksamenstræning, materialer.
24. oktober ”Hvad kan du vælge?” (Studievalg Nordjylland)
Uge 44 Bo alene: forhold og økonomi. SU. Valgfag. Karakterer. Eksamen.
7. november Evt. ”Uddannelseskaravanen” (festsalen). Afhængig af samtidigt AT-forløb
9. november Valgfagsaften. Orientering om studieretning og valgfag
14.november Adgangskrav (Studievalg Nordjylland)
Januar Valgfagsorientering og konsekvenser af valg for videregående uddannelse
1. februar Frist for valgfagsønsker i 2.g.

3.g

22.august Klasserunde om brobygning (Studievalg Nordjylland) 5-8 minutter pr. klasse.
21. og 27 sept. ”Hvordan vælger du?”(Studievalg Nordjylland)
24.-26.okt. AAU-Brobygning/Studiepraktik
7. nov. Uddannelseskaravanen
Uge 44/45 Eksamenserfaring og –træning,
Januar/februar Orientering om Åbent Hus, plan efter studentereksamen.
7.marts Åbent Hus på nordjyske uddannelsesinstitutioner.
21.marts ”Hvordan bli’r du videregående?” (Studievalg Nordjylland)

1.hf

Uge 33- 37: Introduktion, studiestil, lektielæsning, læsestrategier, indlæring, planlægning, notatteknik, overgangsproblemer, rettigheder og pligter.
22 august Kort præsentationsrunde til Studievalg Nordjylland(SN)
26 og 27 oktober SN: studievalg, UG, adgangskrav
Uge 44 Evaluering af studieteknik, taksonomi, karakterer årsprøver og eksamen
Uge 46 Valgfagsorientering ( frist for foreløbig valg af valgfag: 22/11)
Uge 17 Eksamensforberedelse/eksamenssituationen
Uge 2-3 Individuelle valgfagssamtaler på studievejlederkontoret

2.hf

22.august Om Brobygning på de videregående uddannelser (SN) 5-8 minutter pr. klasse.
September Orientering om samlet vejledningstilbud , eksamenserfaring og –træning, materialer.
21. sept. og 27. sept ”Hvordan vælger du?”
Om parametre af betydning for uddannelsesvalget
24.-26.okt. AAU-Brobygning/Studiepraktik www.aau.dk/studieguide
November Orientering om 2. årsopgaven
7. nov. Uddannelseskaravanen
Januar/februar Orientering om Åbent Hus-arrangementet på Nordjyske uddannelsesinsti-tutioner, plan efter hf-eksamen.
2. februar ”Hvordan bliver man videregående?”
Om optagelse og ansøgning til de videregående uddannelser.
7.marts Åbent Hus på Nordjyske uddannelsesinstitutioner.
Uge 17 Eksamensforberedelse

Træffetider for studievejlederne forår 2007:

Skemaerne på skolen skifter hveranden uge. Der er ikke studievejledning i ferier og på helligdage. Studievejledning i undervisningsuger, der ikke betegnes med uge 1 og uge 2, må aftales konkret med studievejlederne.

Skemaet for Uge 1:


Uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
9.05-9.50
HP
10.10-10.55KN

11.00-11.45HP
TK
12.10-12.55 KN
MG/TK
HP/MG


13.00-13.45


HP


13.55-14.40

Skemaet for Uge 2:


Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
9.05-9.50
HP
10.10-11.00

11.00-11.45 KN
HP

KN
TK
12.10-12.55
MG/TK
HP/MG


13.00-13.45


HP
MG: Marianne Gaunø (studievejleder for 1a, 1u, 1y, 2a, 2y, 3a, 3x)
TK: Thyge Kjær (studievejleder for 1b, 1x, 2c, 2d, 2u, 3c, 3z)
KN:
Kirsten Nielsen (studievejleder for 1d, 1z, 2b, 2z, 3b, 3d, 3y)

HP: Helle Poulsen (studievejleder for 2x, 3u, 1p, 1q, 2p, 2q)

Nyttige links for elever, der går i folkeskolen eller på efterskole:

Åbent Hus 27.1.2005, kl. 19.30.

Tilmelding til gymnasiet eller HF.

Brobygning på Aalborghus.

Brobygning (bekendtgørelsen).

Optagelse på gymnasium og HF:

Sidste frist for ansøgning til gymnasiet og HF er normalt 15. marts.
Du kan også søge optagelse via https://www.optagelse.dk/a268/index.jsp - men det kræver at du har en digital signatur.

Gymnasiet:

Du kan begynde på gymnasiet efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du skal have modtaget undervisning i fransk eller tysk på 7.-9. klassetrin (tilbudsfag) eller undervisning i fransk eller tysk på 8.-9. klassetrin (prøveforberedende valgfag) i folkeskolen eller modtaget anden undervisning, der står mål hermed i disse fag.
Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve (skriftlig og mundtlig  del) i følgende fag:

Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi/biologi/geografi og tysk eller fransk
(geografi dog først fra 2007)

Indstiller din skole dig i forbindelse med din uddannelsesplan til optagelsesprøve, skal denne bestås for at du kan optages. Dog kan rektor dispensere fra optagelsesprøven, hvis dine standpunktkarakterer og eksamensresultater taler for det.

Søger du ikke på gymnasiet direkte efter 9. eller 10. klasse, bedes du kontakte skolen i god tid inden 15. marts på tlf. 9631 6600 for at få tilsendt et ansøgningsskema, ligesom du skal aftale tid til en samtale med rektor. Rektor kan eventuelt indkalde dig til en optagelsesprøve.

HF:

For at komme på HF skal du have gået 10 år i skole, idet du enten har færdiggjort 10. klasse, eller du har efter 9. klasse færdiggjort et år på en ungdomsuddannelse (f.eks. HG eller 1.g). Du skal desuden have aflagt prøve i følgende fag:

Folkeskolens 10.klasse-prøver i dansk, matematik og engelsk.
Folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi/biologi/geografi (geografi først fra 2007) eller 10.klasse-prøve i fysik/kemi.
Folkeskolens afgangsprøve eller 10.klasseprøve i tysk eller fransk.
Desuden skal du have en uddannelsesplan der ikke indstiller til optagelsesprøve.

Har du ikke aflagt prøve i tysk/fransk, skal du kontakte rektor på det kursus du søger ind på.
Søger du fra 10. klasse, kan du optages på HF, hvis du indstiller dig til ovennævnte prøver. Indstiller din skole dig i forbindelse med din uddannelsesplan til optagelsesprøve, skal denne bestås for at du kan optages. Dog kan rektor dispensere fra optagelsesprøven, hvis dine standpunktkarakterer og eksamensresultater taler for det.

Søger du ikke ind på HF direkte efter 10. klasse, bedes du kontakte skolen i god tid inden 15. marts på tlf. 9631 6600 for at få tilsendt et ansøgningsskema. Rektor vurderer din egnethed på baggrund af dine kvalifikationer og efter en samtale med dig. Rektor vil også vurdere, om du kan optages, hvis du mangler et af de krævede fag på udvidet niveau. Rektor kan eventuelt indkalde dig til en optagelsesprøve.

Bekendtgørelsen om gældende regler for optagelsen på gymnasium og HF kan du læse her:

http://www.uvm.dk/nyheder/gymnasiereform/opt.htm?menuid=152510

Optagelsen i 2006:

Her kan du læse mere om optagelsesreglerne:
http://www.ug.dk/Vejledningsportal/Elementer/Guide%20til/Artikler.aspx?article_id=artik-gymreformoptagelse

Ansøgningsskema til gymnasiet og HF:

Hvis du går i skole, får du ansøgningsskemaet på din egen skole.

Hvis du ikke går i skole, kan du få et ansøgningsskema tilsendt ved at ringe til Aalborghus Gymnasium (tlf. 9631 6600).

Du kan også udprinte et ansøgningsskema på denne adresse . Du kan enten udfylde ansøgningen på skærmen, eller du kan udprinte et tomt skema og udfylde det i hånden. Det er klogest at udprinte ansøgningen og udfylde den i hånden.

Vælger du at udfylde ansøgningen på skærmen, skal du læse vejledningen omhyggeligt - bemærk især dette "Hvis du holder pause, bliver dine data slettet efter 15 minutter".

Hvis du ikke går i skole længere, er det under alle omstændigheder en god ide at kontakte Aalborghus Gymnasium og få en snak med en studievejleder.

Husk at ansøgningsskemaet skal underskrives. Er du under 18 år når du søger, skal en forælder eller værge skrive under. Er du over 18 år, er det kun dig som ansøger der skal skrive under.

Husk at vi skal have ansøgningen senest den 15. marts 2006.

Nyttige links for elever, der går i gymnasiet eller på HF:

Undervisningsministeriet

Bekendtgørelsen om gymnasiet

Bekendtgørelsen om HF

SU (Statens Uddannelsesstøtte):

Se SU's hjemmeside

Her kan du læse om følgende emner:

Hvordan og hvor længe kan jeg få SU .
SU - lån . Se også om tilbagebetaling. Bemærk sætningen:  Begynder du på en ny uddannelse, inden du er færdig med at betale dit lån tilbage, skal du først begynde tilbagebetalingen, når denne uddannelse er færdig.
Hvad må jeg tjene ?
SU - hvis jeg har/ får et barn, se her hvis du får et barn ; se her hvis du har et barn når du starter .
Hvis jeg er udenlandsk statsborger.
SU hvis jeg vil læse i udlandet.
Oversigt over SU-berettigede uddannelser.

Vær opmærksom på den nye SU-aftale, som Folketinget har vedtaget i marts 2004, og som betyder forbedrede vilkår for elever/ studerende, der har børn.
Aftalen betyder også, at grundbeløbet for hjemmeboende 18-19årige nedsættes, hvis forældrenes indkomst ligger over 431.526 kr. Dette gælder for nuværende elever, der får SU første gang tidligst pr. 1.7.04. Det kommer altså også til at gælde nye elever, der vil være SU-berettigede pr. 1.8. 2004. Nedsættelsen rammer ikke elever, der allerede får SU.
Se aftaleteksten her: http://presse.uvm.dk/nyt/pm/su-aftaletekst.doc

På skolens sekretærkontor varetager Gull-Maj Cordes SU-sager (ansøgninger, forespørgsler o.l.). Du kan kontakte Gull-Maj om SU-anliggender mandag kl. 9-11 og torsdag kl. 9-11. Disse tidspunkter bedes respekteret!

Klik her og udprint en SU-ansøgning (kun for gymnasiet og HF). 

Man kan også søge legater, se Legatregistret.
 

Hvordan tæller eksamenskarakterer i samme fag, men på forskellige niveauer?

Reglerne for hvordan opnåede karakterer optræder på eksamensbeviset kan du læse i den såkaldte eksamensbekendtgørelse. Den ligger desværre ikke på nettet, men du kan her læse en uautoriseret udgave af den. Den trykte tekst kan beses på skolens kontor.
For studentereksamen skal du se på paragrafferne 53 og 54. For HF skal du se på paragraf 55.

Videregående uddannelser

Du kan søge om optagelse på nettet via adressen https://www.optagelse.dk/a268/index.jsp - men det kræver, at du har digital signatur.

Går du i 2.HF eller 3. g anbefaler vi at du bruger KOT-hæftet (forkortelse af ”Koordineret tilmelding”). Koordineret tilmelding vil sige, at man til en række videregående uddannelser bruger samme type ansøgningsskema.

Hæftet udkommer hvert år omkring 1. februar og udleveres på Aalborghus Gymnasium til skolens elever i afgangsklasserne.

Vær meget opmærksom på en række datoer ang. ansøgning til videregående uddannelser på siden http://www.kot.dk/

Adgangskrav

Hvis du mangler bestemte fagniveauer (A, B eller C) i naturvidenskabelige fag eller fremmedsprog, kan du få disse niveauer på et gymnasialt suppleringskursus (GSK). I Aalborg står Aalborg Studenterkursus' GSK-afdeling for denne virksomhed.

Links

Studievalg

www.Uddannelsesguiden.dk

www.Studievalg.dk/nordjylland

Vigtige datoer på Aalborghus og udenfor

29/8-2005:

Studievalg alle klasser (Studievalg Nordjylland). Lynintro til Studievalg, www.uddannelsesguiden.dk, om sammenhæng mellem uddannelse og erhverv.

19/10-2005:

Kl. 8.15-12.00: "At vælge rigtigt" for 2.g, 3.g og 2.hf. (Studievalg Nordjylland) - om at vælge videregŒende uddannelse.

25 eller 28/10 -2005

"At åbne studievalget" for 1.g og 1.hf. (Præsentation af videregående uddannelser) (Studievalg Nordjylland)

25/10 til 27/10-2005:

Brobygning på Aalborg Universitet for 3.g og 2.hf. Digital tilmeld dig selv på www.aau.dk/studieguide , senest 16/9.

17/11-2005:

Kl. 19.30 er der m¿de for for¾ldre og elever om valgfags- og tilvalgsorientering. M¿det henvender sig til elever i 1.g, 2.g og i 1.hf. Fagl¾rere og studievejledere vil v¾re til stede og informere om de forskellige valgfag.

28/11-2005:

Studie- og erhvervstræf for 2.HF og 3.g (Studievalg Nordjylland) Orientering om videregående uddannelsesområder.

30/11-2005:

ÓUddannelseskaravanenÓ for 1. og 2.hf samt 2. og 3.g. Orientering inden mødet fra studievejlerne. Deltagelse obligatorisk. Se her http://www.aogb.com/ - vælg "Uddannelse".

26/1-2006

Kl. 19.30 er der orienteringsmøde på Aalborghus Gymnasium for kommende elever (gerne med forældre), der vil orientere sig om optagelse i gymnasiet eller HF.

1/3-2006:

Åbent Hus på videregående uddannelser i Nordjyllands Amt (for 3.g og 2.HF). Adresser og tidspunkter offentliggøres senere. Deltagelse frivillig (ikke deltagende elever har almindelig undervisning på Aalborghus). Tilmelding via Aalborghus Gymnasiums studievejledere.

Uddannelse og job - skriv og spørg!

På adressen Uddannelse og Job kan du henvende dig skriftligt til studievejledere og søge om yderligere råd og vejledning. Vejlederne er ikke tilknyttet Aalborghus Gymnasium. Der er følgende muligheder:

Spørg en vejleder: her kan du stille spørgsmål til professionelle vejledere. Du kan se tidligere stillede spørgsmål og svar - og søge efter, hvad du selv har brug for.

Unge i uddannelse og job: her kan du læse om en masse unge mennesker, der fortæller om deres egen uddannelse eller job. Også her kan du søge.

Lektiehjælp - Spørg en lærer: her er professionelle undervisere parat til at besvare dine spørgsmål i matematik og naturvidenskabelige fag. Du kan se tidligere stillede spørgsmål og svar - og søge efter, hvad du selv har brug for.

Bolig - Kollegier

Boligforhold - alment.

Kollegier og ungdomsboliger i Aalborg (AKU)
AKU Aalborg har kontor Kayerødsgade 39,1. sal,  9000 Aalborg.

ivu-C om boliger og kollegier - vælg emne. Søger du kollegier, klikker du på Kollegier og vælger egn i landet. På dette link kan du også læse om boligsikring.

På linket Ungdomsboliger kan du på samme måde finde noget fra hele landet.
 

Jobsøgning

Arbejdsformidlingen i Nordjylland.

Arbejdsformidling i Danmark.

Arbejde i udlandet.

Jobavisen

Job-index

EURES er en organisation som vejleder om job i EU-landene. Når du har åbnet siden, skal du klikke på Indhold , så får du oversigt over jobmuligheder og diverse praktiske forhold. I de fleste større byer er der en EURES-vejleder. Klik under Indhold på Danske EURES-vejledere . Her kan du se, at der også er en vejleder i Aalborg, som du er velkommen til at kontakte.

I øvrigt er der mange private jobbureauer. Søg selv på ordet "jobsøgning" på en søgemaskine som Google.

Ungdomsrådgivning:

For 18-25-årige:

Kontakt Ungdomsvejledningen

Åben alle hverdage 9-15, torsdag 9-17.
Kayerødsgade 39, 9000 Aalborg, tlf. 9931 2598

Kontakt Ungdomsvejledningen

Jernbanegade 23, 9000 Aalborg, tlf. 9813 6144

For personer over 25 år:

Aalborg Kommunes socialrådgivning

tlf. 9931 3131
Oplys hvor du bor, såden korrekte socialrådgiver kan kontaktes.

Anonyme henvendelser:

Nedenstående rådgivningscentre tager mod anonyme henvendelser:

Ungdomscentret

Jernbanegade 23, 9000 Aalborg, tlf. 9813 6144

 
Ungdomscentret Bixen

Især for unge misbrugere, åben mandag, tirsdag og fredag 8-15, og torsdag 8-16
Kastetvej 24, 9000 Aalborg
tlf. 9810 3367


Unglinien

Anonym telefonrådgivning, åben tirsdag, torsdag, lørdag, søndag kl. 18-21.
tlf. 9810 1060


Den sociale skadestue

Tilbud til alle, der behøver hjælp og støtte i nattetimerne, åben kl. 20-09
Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg
tlf. 9812 3292
 

Børnelinien

For børn og unge, åben 13-15.30 (undtagen i ferier)
Nordjyllands Amt, Niels Bohrsvej 30, 9000 Aalborg
tlf. 9635 1020

 
Krisecenter for kvinder

Åben døgnet rundt
Østergade 26, 9400 Nørresundby
tlf. 9819 0666
Se i øvrigt hæftet "Samfundshjælperen" som er fremlagt foran studievejledernes kontor.

Udlandsophold:

Meget anbefalingsværdig er: Georg Harmsen: Rejsebogen (ny udgave hvert år; kan lånes på studievejlederkontoret).
Eller prøv Rejsebogens hjemmeside , hvor der er masser af nyttige oplysninger og links ang. ophold og arbejde i udlandet.

Au pair:

Meget anbefalingsværdig er: Georg Harmsen: Rejsebogen (ny udgave hvert år; kan lånes på studievejlederkontoret).

Prøv Rejsebogens hjemmeside om aupair .

Eller prøv disse sider:

Au pair i Danmark

Exis

Dansk Kirke i Udlandet har en god og ikke-kommerciel vejledning for au-pair arbejde i Paris, London, Bruxelles og Nice.

Angående au-pair arbejde i udlandet kan du også søge på Internettet med søgemaskinen Google . Skriv så for eksempel søgeordene sådan: "au pair" London, eller sådan: "au pair" Scotland , og klik på Google-søgning. Men pas på: Ikke alle udbydere er seriøse.

Højskoleophold:

Danske højskoler

Norske højskoler

Svenske højskoler - se fuldstændig liste her (klik på den ønskede højskole).

Session og værnepligt:

Session og værnepligt

Militærnægtertjeneste
 

Kommentarer til indholdet venligst til: HP.